Nytt verksamhetsår och ny styrelse

När ljuset återvänt och småfåglarna vaknat till liv har Svartlögaföreningen årsmöte – så också i år. Den 13 mars hölls möte på Beckholmen, och nu har föreningen nya stadgar och en ny styrelse. Protokollet från mötet finns här: Protokoll från Svartlögaföreningens årsmöte 2016-03-13

En ny styrelse valdes, och till detta val krävdes ganska många nyval eftersom flera av dem som under många år gjort stora insatser för Svartlöga och Svartlögaföreningen avböjt fortsatt styrelsearbete. Ordföranden under de senaste sex – eller var det sju? – åren Kajsa Althén tackades av med ett stort tack och blommor, liksom Catthis Böhlin som varit kassör under fler år än vi kunde räkna. Dessutom slutar Mattias af Malmborg, Malin Strid och Malin Hüphers. Ett stort tack till alla dessa för arbete och engagemang!

Den nya styrelsen ser ut som följer:
Ordförande: Stig Orustfjord
Övriga medlemmar: Jonas Björnum, Annika Hydén, Katarina Lycken Rüter, Calle Mobach, Susanna Ribrandt, Nicholas Smith, Britt-Marie Thulestedt, Jenny Wermelin, Desideria Åström,  Marina Åström

Mot sommaren! (och en liten påminnelse – du har väl betalt medlemsavgift? Enskild medlem 100:-, familjemedlemsskap 250:- (makar/sambor och hemmaboende barn upp till och med 19 år) Svartlögaföreningens  plusgiro 670080-1)

 

 

Medlemsmöte om föreningens stadgar

På årsmötet i mars gjorde Ian Modin oss uppmärksamma på att stadgarna för Svartlögaföreningen är lite otidsenliga och otydliga i vissa delar. Styrelsen bad därför Mattias af Malmborg att ta fram ett förslag till nya stadgar tillsammans med Monica Dohnhammar och Ian Modin.

Föreningen kallar nu till medlemsmöte den 17 november kl 18 30 i Stöttboden på Beckholmenför att ta beslut om förslaget. Om det antas av föreningen kan stadgarna, om också årsmötet 2016 ställer sig bakom, börja gälla under 2016.
De nuvarande stadgarna finns här (Nuvarande) Stadgar-för-Svartlögaföreningen (2), och förslaget till nya stadgar här: Nya stadgar för Svartlögaföreningen 2016 (1).

Dagordning, medlemsmöte i Svartlögaföreningen den 17 november 2015 kl 18 30
Mötets öppnande
Mötets behörighet
Val av mötesordförande och sekreterare
Godkännande av dagordningen
Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare.
Antagande av medlemsförteckningen som röstlängd
Antagande av nya stadgar för föreningen enligt utsänt förslag
Information om naturvårdsfonden och naturvårdsgrupp
Övriga frågor

Föreningen bjuder på grön soppa och bröd från kl 18, anmäl intresse till kajsa.althen@telia.com

Bästa hälsningar, Kajsa

Skärgårdskurs på nätet

Den 6.10 startar kursen ”Archipelago Studies, 5 ects” en baskurs om skärgården helt online (på nätet) för dem som är nyfikna på skärgården och vill veta lite mer.
Sverige och Finland delar ju både skärgård och historia med varandra och därför kan denna kurs som ges av Åbo Akademi kanske vara intressant för någon också på denna sidan Östersjön?
Fyra teman kommer att behandlas:
The History and Cultural History of the Archipelago
The Nature and Environment
Societies and Livelihoods in the Archipelago
Visions for the Future
Kursen riktar sig i princip till utlänningar som inte har kunskap om skärgården alls, men det är fritt fram för vem som helst att delta.
Det går att mejla carina.grasbeck@abo.fi med frågor eller anmäla sig här: https://web.abo.fi/fc/anmalningsdb/

Svartlögaföreningar i möte med bygg- och miljönämnden

Kommunvalet 2014 ledde till en ny politisk majoritet i Norrtälje. Ny ordförande i bygg- och miljönämnden blev Margareta Lundgren (s). På Svartlöga finns några aktuella frågor där vi är beroende av kommunala beslut. Svartlöga Samfällighetsförening (Bysamfälligheten) och Svartlögaföreningen begärde därför i början av september att få träffa den nya ordföranden för ett dialogmöte. Vi tog upp de extra kostnader som kommunen ålägger de som söker bygglov, liksom möjligheten att få stöd till naturvårdsinsatser. Vi berörde också de höga bygglovskostnaderna för en utbyggnad av brandboden i byhamnen.

Svartlöga och Rödlöga har av Riksantikvarieämbetet klassats som kulturmiljöer av riksintresse. De unika värden som lyfts fram är bymiljöns bebyggelse, hamnen med sina bodar och gistgårdar, bönhuset och affären. Till byn räknas också de ängs- och hagmarker som var nödvändiga för djurhållningen och det småskaliga jordbruket. Ett mycket högt kulturhistoriskt värde innebär i de flesta kommuner att en bygglovshandläggare med kunskap om kulturhistoria (byggnadsantikvarie) gör en bedömning av ansökningar. Men så inte i Norrtälje. Här kan de sökande tvingas att anlita en dyr, extern konsult för att få sina byggplaner bedömda. Vi pekade på orimligheten i detta och föreslog att Norrtälje, i likhet med andra kommuner, skaffar egen byggnadsantivarisk kompetens. Vi framhöll att detta också kan bidra till en bättre helhetssyn och kontinuitet i bedömningarna.

Att värna bymiljön är angeläget för fastighetsägarna, att tvinga fram extra kostnader kopplade till den unika miljö vi har riskerar att bli kontraproduktivt. Vi pekade också på behovet av rådgivning, något som skulle kunna leda till förenklingar, t ex minska antalet överklaganden, och på så sätt bli en ren besparing också för kommunen.

Med den nya insamlingen för naturvårdsinsatser som gett ett så fantastiskt resultat får vi förhoppningsvis nya möjligheter att hålla delar av det gamla jordbrukslandskapet öppet. Vi lyfte fram våra ideella insatser för naturvården och pekade på att extra stöd i form av t ex LONA-bidrag kan ge bättre förutsättningar. Malin Hülphers rapporterade på senaste styrelsemötet i Svartlögaföreningen om sin genomgång av olika möjligheter till ekonomiskt stöd. LONA är ett av dem och föreningen arbetar vidare med frågan. Vi betonade också att de insatser vi gör har stor betydelse för öns besökare. Det ökande antalet turister har glädje av både skyltning, röjda stigar och markvården i byhamnen och på andra håll.

Den tragiska branden i januari aktualiserade behovet av fungerande brandredskap så att vi själva kan göra en första insats. En ny brandpump finns på plats och brandboden kan behöva byggas ut. Men kostnaderna för bygglov + strandskyddsdispens blir orimliga. Vi vädjade till kommunen att undersöka vad de kan göra för att minimera kostnaderna.

Vi fick ett mycket positivt mottagande. Margareta Lundgren hade också bjudit in nämndens presidium, v ordf Gunnar Kjelldal (c) och andre v ordf Ingmar Wallén (m). Dessutom deltog chefen för bygg- och miljökontoret Sara Helgesson. Gruppen uppskattade vår genomgång och vi avslutade mötet med att bjuda in dem till Svartlöga under försommaren nästa år. För oss är det nu viktigt att följa upp besöket för att nå konkreta resultat.

Gösta Englund, ordf Svartlöga Samfällighetsfförening Kajsa Althén, ordf Svartlögaföreningen

Finbesök med lek och allvar

image

Fotograf Jenny Wermelin  

Finbesök i byhamnen av Norrtäljes räddningstjänst och Sjöräddningen – brandövning och möjlighet att testa hjärt-lungräddning under överinseende av instruktör. Nyttigt och roligt, solen sken och brandsprutan sprutade. När det inte är ”på riktigt” är det kul med brandspruta, för både stora och små!

Men…

  • det är inte helt enkelt att starta brandsprutan
  • brandsprutan behöver köras ett par gånger om året för att hållas i trim
  • om det blir allvar (igen) är det vettigt att riktigt många kan och har koll på hur grejerna fungerar, och så är det kanske inte än?

Därför…

är det väl en god idé att helt enkelt nån varm dag (vi har inte givit upp hoppet väl?) utnyttja det faktum att det är kul att spruta med brandsprutan: ta med en skock lekglada i valfria åldrar och göra en ”egen brandövning” – försöka sätta nytt rekord i att få igång maskineriet och spruta vatten av liv och lust?

FAST VIKTIGAST för att hålla branden borta är det förebyggande arbetet: hålla noggrann koll på gasolhanteringen (t.ex. byta slangar och annat i erfordelig ordning), aldrig elda ovarsamt och att ha egen brandskyddsutrustning lättillgänglig.

 

Återvinningsbåten 2015

Folkfest vid ångbåtsbryggan – tisdagen den 28 juli angör återvinningsbåten Svartlöga. Mellan kl 12 och 14 finns det möjlighet att lämna sina grovsopor (och vi hoppas förstås att båten både är stor nog och tom nog att möta behoven från lador och förråd). Som vanligt gäller att inget avfall får lämnas på bryggan eller ställas dit i förväg. Återvinningsbåten tar inte emot farligt avfall.

Tyvärr angör inte miljöbåten (för farligt avfall) Svartlöga i år.

Mer information om avfall och återvinning i Norrtälje kommun.

 

Försommar, förväntningar, festligheter…

Hägg och syren, snart juni. En härlig tid! Och bråd för mänga – men inte desto mindre är det dags att tänka lite på sommarens gemensamma aktiviteter på Svartlöga. Visst ses vi till både fest och arbete?

Från Svartlögaföreningens styrelse vill vi återigen uppmana alla att fundera över möjliga bidrag till de planerade sommaraktiviteterna: det behövs fortfarande förstärkning i leden kring midsommarfirandets danslekar, kring fixandet av byfest i röjningshelgen, lotterivinster till lottförsäljning… och kanske finns det helt nya förslag på aktiviteter och bidrag till gemenskap och samvaro? Hör av dig till någon i styrelsen, till exempel ordförande Kajsa på kajsa.althen”at”telia.com eller med en kommentar här på hemsidan med vad du kan och vill bidra med!

För den som saknat protokollet från föreningens årsmöte i mars: till sist ligger det nu uppe på hemsidan, Årsmöte15. Alla för föreningen intressanta handlingar samlar vi här. Från årsmötesprotokollet lyfter vi särskilt upp sista punkten: Hakon af Malmborgs uppmaning till alla, också utanför styrelsen, att komma med bra idéer. Gör det! Och så försöker vi förverkliga dem tillsammans!

Reaktioner och fortsatt arbete kring telekomsituationen på Svartlöga

Norrtelje Tidning fortätter att bevaka telefonproblemen på Svartlöga. Den 11 februari tog de upp den skrivelse till Länsstyrelsen som Svartlögaföreningen skickade den 29 januari.
Länsstyrelsen, skrivelse om tele och säkerhet

I skrivelsen ber vi att länsstyrelsen bidrar till att Norrtälje kommun ger Telia och andra korrekt information om antalet boende på ön (inte bara folkbokförda) och att Telia tar ett större ansvar för att det fasta telenätet fungerar. Bakgrunden är den oro för säkerheten som aktualiserades i samband med branden i nyårshelgen. Vi har fått ett kort positivt svar från länsstyrelsen, som lovat att återkomma så fort som möjligt.

Landstingsrådet Gustav Hemming som har ansvar för skärgårdsfrågor, fick en kopia på vår skrivelse och svarar: Tack för info, Kajsa! Jag antar att länsstyrelsen tar tag i detta. Hör av er i annat fall så kan jag ta upp frågan i mina kontakter med länsstyrelsen inom det regionala skärgårdssamarbetet.  Allt gott!  /Gustav Hemming 

Stöd från flera håll
Att vi nu har agerat i telefonfrågan har mötts av positiva reaktioner från flera håll. Från Rödlöga skrev Maria i Rödlögaboden (de tar nu initiativ till en egen skrivelse): Det är bra att vi agerar från båda öarna, och mycket värdefullt att vi stämmer av sinsemellan!Ha det gott! Bästa hälsningar Maria

Från Blidö som också har problem med Telia, tog John-Olov Carlsson kontakt. Han är mycket tekniskt kunnig (tidigare anställd på Telia) och välkomnar vårt initiativ. Han säger i telefon: det är på tiden att någon tar tag i detta, det har varit tyst alldeles för länge. Jag samarbetar gärna med er.

Christina Gunnarsson på Norrtelje Tidning som skrev den senaste artikeln, berättar i mail om reaktioner hon fått från läsare: ”äntligen någon som säger hur det är, bra och rakryggat”. Hoppas bara att Telia läser artikeln och får sig en tankeställare. Mvh Christina

Fortsatt arbete för god service
De senaste åren har föreningen fått påstötningar från flera boende på ön om att vi borde agera i telekomfrågorna. Branden aktualiserade frågan, vilket gjorde att vi slog larm i medierna. Vi följer nu upp detta på olika sätt under våren. Att verka för god service på ön är en av föreningens uppgifter, vi agerar därför i fråga om båttrafiken (vi har nu stött på för att få båttrafik från Strömkajen inför påsken) och i fråga om telekommunikationerna. Under februari hade vi tyvärr ett nytt avbrott i telenätet, Telia uppgav då att felet fanns i deras anläggning på Blidö.

Länk till artikeln i Norrtelje Tidning:
http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.2835558-svartlogabor-oroade-over-sakerheten

 

 

Årsmöte och tillhörande handlingar

Visst har du redan bokat 8 mars kl. 13:00 för årsmöte i Svartlögaföreningen?

Här är kallelsen, och längst ner hittar du en länk till verksamhetsberättelsen.

Svartlögaåret börjar för många med föreningens årsmöte på Beckholmen i mars. Då har ljuset kommit tillbaka, det brukar droppa från taken och fåglarna kvittrar för att hitta varandra inför årets bosättning.

Så – söndagen den 8 mars ses vi åter i stöttboden på Beckholmen. Skärgårdsstiftelsens Gunnar Hjertstrand, tillsynsman i ytterskärgården och årets naturbevakare 2014 inleder årsmötet kl 13 00 med att berätta om stiftelsens arbeten runt Svartlöga och om läget för ejdern.

Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar och övriga frågor (bl a teleförbindelserna).

 

Fikaservering med mackor till bra pris! Ta med dig kontanter.

 

Varmt välkommen till årsmötet!

Styrelse

 

Många frågar oss tidigt om datum för röjnings- och eldningshelgerna. Under 2015 röjer vi i helgen 18-19 juli och eldar 10 – 11 oktober.

Verksamhetsberättelse 2014

Årsavgift för 2015 – dags att betala!

Nytt år, och ny årsavgift till Svartlögaföreningen!

Föreningen har till syfte att värna om Svartlögas naturvärden, aktivt verka för att bevara och fortlöpande underhålla öns kulturmark och miljö, samt verka för god service. Medlemskap kan erhållas av den som instämmer i och vill verka för föreningens syften.

Medlem i föreningen blir du genom att betala in medlemsavgiften till Svartlögaföreningens plusgiro 670080-1
Årsavgiften är 100 kr för enskild medlem, 250 kr/familj

Och årsmöte hålls i stöttboden på Beckholmen kl 13 den 8 mars, Välkommen!