Skrivelse till Waxholmsbolaget

Följande skrivelse har skickats till Waxholmsbolaget av Svartlögas väg- och bryggsamfällighet, Svartlöga samfällighetsföreing samt Rödlöga och Rödlöga skärgårds intresseförening:

Stockholm 25 januari 2019

Regionrådet Irene Svenonius, Region Stockholm
Bino Drummond, Ordf. kommunstyrelsen Norrtälje
Rotelchef Lars Nordgren, Region Stockholm

Extra insatser krävs av Waxholmsbolaget för att klara omfattande 
stormskador i ytterskärgården

Stormen Alfrida som drabbade Roslagskusten natten till den 2 januari orsakade stora skador på skog, bebyggelse och anläggningar i hela området. Särskilt utsatta blev öarna i ytterskärgården. Nu väntar omfattande, tungt och farligt arbete för fastighetsägare i den mest utsatta delen av skärgården, där kommun och säkerhetstjänst inte kan bidra.
I januari/februari är tillgången på dagsljus mycket begränsad och båtar är uppdragna på land. Den akuta krissituationen gör att andra krav måste ställas på SL/skärgårdstrafiken. Waxholmsbolaget är i praktiken den enda aktör som kan möta behoven av persontransporter och möjliggöra nödvändiga reparationsarbeten.
Genom starka insatser från Norrtälje kommun, Vattenfall, säkerhetstjänsten och andra institutioner är elförsörjning och framkomlighet i Roslagen åtgärdade i betydande utsträckning (TT 20/1). Men också Region Stockholm/Waxholmsbolaget behöver kunna möta de akuta behov som uppstått.
Rödlöga och Svartlöga i ytterskärgården är de sista bryggorna på Waxholmsbolagets trafik på linjerna 2853/2874. Mer än 100 familjer har där drabbats mycket hårt av skador på fastigheter, bryggor, båtar och mark. Öarna saknar el och egentliga vägsystem, har ca 8 fastboende och många deltidsboende året om. Gällande tidtabell erbjuder trafik endast på helger – ut från Furusund lördag (ankomst Svartlöga 13:15, Rödlöga 13:45) och inresa till Furusund söndag (avgång Rödlöga 11: 50, Svartlöga 12:15). Det innebär möjlighet till arbete med reparationer och ofta farligt röjnings-arbete i ca 2 timmar lördag och 2-3 timmar söndag.
Den aktuella skadebilden – innan hela ön har undersökts – visar på mängder av fastigheter drabbade av stormens orkanvindar. Nedfallna träd har skadat byggnader, hus har flyttats och välts omkull av vindarna, båtar har vält och öarnas enkla vägsystem har långa sträckor helt blockerats av vindfällen. Reparationer av fastigheter och anläggningar i närtid är mycket angelägna för att undvika att skador förvärras genom regn, snö och blåst. Båtar och bryggor måste säkras före kommande isläggning.
Stora ekonomiska värden står på spel. Väg- och stigsystem blockerade av stora högar om 10-15 träd innebär stora risker för personskador och måste åtgärdas. Dessutom säger skogsvårdslagen att vi – för att förebygga angrepp av granbarkborre och andra skadedjur – måste få ut de nedblåsta barrträden från skogen innan värmen kommer.
Svartlöga Samfällighetsföreningar och Rödlöga och Rödlöga skärgårds Intresseförening vill på detta sätt uppmärksamma berörda parter, främst Region Stockholm, på de insatser som behövs för att möta den extraordinära situation vi befinner oss i.
För att klara den situation vi har möta under vinter/vår och försommar föreslår vi:

– Trafik ut fredagar (en extra insats som bara kräver förlängning till Svartlöga/Rödlöga
av existerande förmiddagstur från Furusund till Söderöra (med förbeställning).

– Vintertidtabellens söndagstur från Rödlöga/Svartlöga senareläggs till 13:50 / 14:15

– Vårtidtabell tidigareläggs för att gälla från början av mars.

– Sommartidtabell tidigareläggs till månadsskiftet maj/juni.

– Trafiken enligt vår- och sommartidtabellerna ska inte gå via Östernäs och Gräskö
eftersom  det nya fartygets låga fart gör att ankomsten till Svartlöga / Rödlöga då blir
en timme senare än tidigare – viktiga timmar för de som bara är ute över en helg.

För Svartöga Samfällighetsförening, Svartlöga Bryggsamfällighetsförening samt
Rödlöga och Rödlöga skärgårds Intresseförening.
Gösta Englund och Tomas Södergren
Kontaktuppgifter:
Gösta Englund  070 4837227, goesta@svartloga.com
Tomas Södergren  070 020 9150,  tomas@sodergren.se
Kopia till:
Richard Borgström, chef sjötrafik, Trafikförvaltningen SLL
Marc Weimann, Sjötrafiksektionen, Trafikförvaltningen SLL
Ola Andersson, säkerhetsansvarig, Norrtälje kommun

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *