Öns föreningar

Svartlögaföreningen
Svartlögaföreningen är en ideell förening vars syfte är att värna Svartlögas naturvärden samt aktivt verka för att sprida kunskap om öns kulturhistoria och bevara dess kulturmiljöer. Föreningen skall också verka för god service, samarbete och trivsel på ön. Medlemskap kan erhållas av den som instämmer i och vill verka för föreningens syften.

Medlem i föreningen blir du genom att betala in medlemsavgiften till Svartlögaföreningens  plusgiro 670080-1  Årsavgift 250 kr/familj,  100 kr enskild medlem. 

Ordförande Stig Orustfjord når du via orustfjord”at”gmail.com

Årsmötesprotokoll 2019 justerat 10 april

Årsmöte Svartlögaföreningen 2018

Stadgar för Svartlögaföreningen fastställda 2016-03-13

Äldre protokoll, styrelseprotokoll etc hittar du här

Svartlöga Bryggsamfällighetsförening
Svartlöga Bryggsamfällighetsförening har som syfte att förvalta/underhålla ångbåtsbryggan med tillhörande lastbrygga och vänthus (Svartlöga 3:77/ga:1). Föreningen förvaltar också Anläggningsfonden som ansvarar för underhåll av de viktigaste vägarna på Svartlöga liksom för underhållet av de två allmänt tillgängliga (men privat ägda) vattenpumparna på ön pch gästbryggorna i byhamnen. Anläggningsfonden förvaltar också ”svartlögatraktorn” med tillhörande vagnar och utrustningen för det gemensamma brandskyddet liksom hjärtstartaren som är placerad i brandboden i byhamnen.

Årsavgiften 2019/2020 till Bryggsamfällighetsföreningen är 100:- och till Anläggningsfonden 600:-, tillsamman 700:-. Boende på Trösslan och Skäret betalar halv avgift. Betalning görs till PG 29 70 92-9. Glöm inte att ange både namn och fastighetsbeteckning.

Alla bebyggda fastigheter på Svartlöga skall vara medlemmar i Svartlöga Bryggsamfällighetsförening och eftersom det är en Samfällighetsförening bildad genom en lantmäteriförrättning är den årliga medlemsavgiften obligatorisk.

Ordförande Helene Sandler Mergel når du via helene.mergel.sandler(at)gmail.com

Du kan ladda ner senaste årsmötesprotokollet (2019) här: Årsmöte i Svartlöga Bryggsamfällighetsförening 2019

Svartlöga Samfällighetsförening
Svartlöga Samfällighetsförening har som syfte att förvalta medlemmarnas gemensamt ägda fastigheter, d v s Svartlöga s:1, s:2, s:3 och s:4 . Det är byhamnen, vägarna i byn, Långskaten (udden sydväst om byhamnen) och två mindre markområden på Enskär.

I mån av möjlighet hyr Svartlöga Samfällighetsförening ut båtplatser i byhamnen och intäkterna därifrån går oavkortat till underhållet av Bönhuset, brandboden och det gamla posthuset (kiosken). Detsamma gäller intäkterna från uthyrning av bönhuset till privata eller kommersiella aktiviteter. För kultur- eller föreningsevenemang som gynnar det stora flertalet på Svartlöga tas ingen avgift ut.

Medlemmar i Svartlöga Samfällighetsförening är delägarna i de fastigheter som föreningen förvaltar.

Ordförande Gösta Englund når du via goesta.englund(at)brandscape.net 

Lögaföreningen
Lögaföreningen är en ideell förening med syftet att uppföra och förvalta en bastu placerad på Svartlöga Samfällighetsförenings mark i byhamnen. Bygget startades under sommaren 2016 och kommer att slutföras under 2018. Även andra än medlemmar kommer att, mot en avgift, kunna använda bastun.

Ordförande Mattias af Malmborg når du via mattias.af.malmborg(at)fackjuridik.com

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *